Sprz?tanie biur ?d?

Sprz?tanie biur ?d?W ramach naszych us?ug ?wiadczymy profesjonaln? obs?ug? sprz?taj?c?. Zajmujemy si? przede wszystkim specjalistycznym czyszczeniem powierzchni. Oferujemy w pe?ni profesjonalne sprz?tanie biur ?d?. Czy?cimy posadzki, okna, a tak?e inne pod?o?a, ktre nara?one s? na codzienne zabrudzenia. Rwnie? silnie zanieczyszczone powierzchnie nie s? dla nas problemem. Dzi?ki naszym us?ugom ka?de biuro b?dzie l?ni? czysto?ci?, dlatego zach?camy do skorzystania z naszych propozycji. Nasze sprz?tanie ?d? to odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownikw, a tak?e nowoczesne i innowacyjne sprz?ty, dzi?ki ktrym ka?da powierzchnia zyskuje blask, intensywne kolory i wygl?da jak nowa. Je?li chodzi o ofert? biurow?, to zajmujemy si? tak?e praniem i czyszczeniem dywanw oraz wyk?adzin. Wszystkie zabiegi sprz?tania pozwalaj? na utrzymanie czysto?ci na co dzie?, a w ka?dym biurze jest to niezwykle wa?ne. Zach?camy zatem do skorzystania z naszych propozycji w zakresie profesjonalnych us?ug sprz?taj?cych dla powierzchni biurowych.

 

USUWANIE STARYCH OZNAKOWA? wykonujemy najwy?szej klasy ?rodkami chemicznymi bez ingerowania w struktur? betonowej posadzki.

USUWANIE ?LADW OPON ??czymy z impregnacj? powierzchni co pozwala na przywrcenie betonowej posadzce jej oryginalnego wygl?du.

CZYSZCZENIE CI?NIENIOWE kostki brukowej oraz elewacji uzupe?niamy konserwacj? chemiczn? chroni?c? przed ponownym zabrudzeniem.